top of page
Search

Vaman Jayanti


अतो᳚ दे॒वा अ॑वन्तु नो॒ यतो॒ विष्णु॑र्विचक्र॒मे ।

पृ॒थि॒व्याः स॒प्त धाम॑भिः ॥ १.०२२.१६


इ॒दं विष्णु॒र्वि च॑क्रमे त्रे॒धा नि द॑धे प॒दम् ।

समू᳚ळ्हमस्य पांसु॒रे ॥ १.०२२.१७


त्रीणि॑ प॒दा वि च॑क्रमे॒ विष्णु॑र्गो॒पा अदा᳚भ्यः ।

अतो॒ धर्मा᳚णि धा॒रय॑न् ॥ १.०२२.१८


विष्णोः॒ कर्मा᳚णि पश्यत॒ यतो᳚ व्र॒तानि॑ पस्प॒शे ।

इन्द्र॑स्य॒ युज्यः॒ सखा᳚ ॥ १.०२२.१९


तद्विष्णोः᳚ पर॒मं प॒दं सदा᳚ पश्यन्ति सू॒रयः॑ ।

दि॒वी᳚व॒ चक्षु॒रात॑तम् ॥ १.०२२.२०


तद्विप्रा᳚सो विप॒न्यवो᳚ जागृ॒वांसः॒ समि᳚न्धते ।

विष्णो॒र्यत्प॑र॒मं प॒दम् ॥ १.०२२.२१


ato̎ de̱vā a̍vantu no̱ yato̱ viṣṇu̍rvicakra̱me .

pṛ̱thi̱vyāḥ sa̱pta dhāma̍bhiḥ .. 1.022.16


i̱daṃ viṣṇu̱rvi ca̍krame tre̱dhā ni da̍dhe pa̱dam .

samū̎l̤hamasya pāṃsu̱re .. 1.022.17


trīṇi̍ pa̱dā vi ca̍krame̱ viṣṇu̍rgo̱pā adā̎bhyaḥ .

ato̱ dharmā̎ṇi dhā̱raya̍n .. 1.022.18


viṣṇo̱ḥ karmā̎ṇi paśyata̱ yato̎ vra̱tāni̍ paspa̱śe .

indra̍sya̱ yujya̱ḥ sakhā̎ .. 1.022.19


tadviṣṇo̎ḥ para̱maṃ pa̱daṃ sadā̎ paśyanti sū̱raya̍ḥ .

di̱vī̎va̱ cakṣu̱rāta̍tam .. 1.022.20


tadviprā̎so vipa̱nyavo̎ jāgṛ̱vāṃsa̱ḥ sami̎ndhate .

viṣṇo̱ryatpa̍ra̱maṃ pa̱dam .. 1.022.21


Lord Vaman is verily lord Vishnu himself. He's the form in which lord Vishnu is venerated in rugved for winning back the three lokas from Bali, by measuring them in mere three steps. Therefore he's called as Trivikram. The above vishnu sukta from rugveda tells the same story of great lord. Vaman is amongst the 12 adityas, son of Kashyap and Aditi and younger brother of great Indra.


The physical form of lord Vaman is of a batunor bramhachari whose height is 52 fingers. He wears loincloth, yadnyopavita, is bald having shikha. Holds danda, kamandal and a brass umbrella. He's peaceful, serious and pleasent in nature. He blesses his devotees and upasakas with abundant wealth. He's called as "Dadhivaaman" in Vaishnav tantras.


The original Vaishnavas do his worship on Vaman dwadashi and year round with his puja of Dadhivaaman yantra, chanting his famous mantra, offering fire sacrifice, tarpan, marjan and Batu bramhan bhoja. It's mentioned in shastras that anybody who worships Dadhivaaman cannot remain poor in any condition. It's also evident from our practice of many years.


Any body who wishes to get initiated into the upasana of lord Dadhivaaman can approach us by messaging to the website or write an email on laxminarasimhasadhanakendra@gmail.com.

WhatsApp: +91 7499481461.


🙏 Namo Narasimha 🙏


5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page